Общи
условия

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА
САМОСТОЯТЕЛНИ ВИЛИ „ЕНИГМА“

Уважаеми гости, за да имате приятна и безпроблемна почивка в нашите вили, моля
прочетете и стриктно спазвайте настоящия Правилник за вътрешния ред на
самостоятелни вили „Енигма“.

ОПИСАНИЕ

Вили „Енигма“ са изградени в хармония с природата, чрез елегантно архитектурно
решение с 12 самостоятелни вили на един етаж, с площ от 105 кв.м., с външен летен
басейн с детска част и комфортна плажна зона, зелен и обезопасен двор с детска
площадка, с паркинг и самостоятелни паркоместа.
Всяка от вилите „Енигма“ разполага с обособен собствен двор и външно барбекю и се
състои от: СТАЯ с две легла (80х200 см.), ДВОЙНА СТАЯ (спалня 160 х 200 см.),
ХОЛ С РАЗТЕГАТЕЛЕН ДИВАН (120х200 см.), оборудвана КУХНЯ с печка и голям
хладилник, баня с тоалетна и отделна тоалетна, собствен двор, веранда с барбекю и две
паркоместа.
Всяка стая разполага с телевизор, сателитна цифрова телевизия и Wi Fi интернет в
цялата вила.
Вили от 1 до 6 разполагат с по две безплатни паркоместа пред входа, а вили от 7 до 12
разполагат с по две обособени безплатни паркоместа от общ паркинг, който се намира
в непосредствена близост в двора и граничи с тях.
ОБЩИ УСЛОВИЯ

¤ Когато клиент, направи резервация, той встъпва в договорни отношения с избраната
вила „Енигма“ (представлявана от управителя и наричана по-надолу „вила“) и
съответно приема Общите условия за наемане и Правилника за вътрешния ред,
устройството и сигурността на самостоятелни вили “Енигма“, достъпни на официалния
интернет сайт : …………..com.

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПЛАЩАНЕ

¤ За да потвърдим вашата резервация е нужно да направите частично авансово
плащане в размер на не по-малко от 30% от цената на вашите нощувки(пакетната
цена). Плащането можете да извършите по банкова сметка, посочена на сайта на
комплекса, чрез паричен превод по изипей или в брой на място в избраната за наемане
вила, но не по-късно от 2 работни дни след запазване на избраната от вас дата. Вашата
резервация е гарантирана само след направено авансово плащане.
¤ Остатъкът от дължимата сума за вашите нощувки, след приспадане на частичното
авансово плащане, се заплаща при настаняване, в брой, от клиента или представител на
групата, извършил резервацията.
¤ При настаняване във вилата се изисква възстановим депозит в размер на 200.00 лв.,
предоставен в брой, от клиента или представител на групата, извършил резервацията.
Този депозит гарантира покриването на евентуални щети, вкл. но не само за
почистване на силно замърсени помещения, за поправка на счупени прибори и
техника, за отстраняване на следи от пушене по стаите, щети на барбекюто, кухните и
двора и вреди от ползването им, както и за вреди при неспазване на условията и
правилата във вилите и комплекса.
¤ Депозитът се възстановява на клиента в деня на напускане на обекта. В случай на
щети под размера на депозита, същия се възстановява частично или към него се добавя
и сумата на причинените щети, когато стойността им е по-голяма от депозита.

2

¤ Всички допълнителни услуги, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг,
допълнителни такси за стоки и услуги, се заплащат допълнително от клиента.
¤ По предварителна заявка и без допълнително таксуване, може да бъде осигурена и
бебешка кошарка.
¤ Разходите за подмяна или ремонт на счупено или изгубено обзавеждане, както и за
отстраняване на увреждания на вилата и дворното пространство, причинени по време
на престоя, са за сметка на клиента. Стойността на обезщетението зависи от нанесената
вреда и се заплаща в брой на управителя, задължително преди напускане на вилата.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ

¤ Анулации на потвърдени резервации, могат да бъдат поискани без неустойка, в срок
до 14 календарни дни, преди датата на настаняване. Възстановаване на суми, когато
такива са дължими от страна на вилата, става в срок до 14 дни от датата на
анулацията.
¤ При анулация в периода от 13-тия ден до деня на настаняване или при неявяване на
клиента в деня за настаняване, се удържа предплатената сумата или аванса по
резервацията. В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на
всички или част от гостите по резервацията, суми не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ

¤ След 14:00 часа. Възможно е по-ранно настаняване само след предварителна
уговорка с управителя.
¤ При настаняване клиентът или представителят на групата, извършил резервацията е
задължен срещу подпис, да се запознае с Правилника за вътрешния ред на
самостоятелни вили „Енигма“, поради факта, че той носи пълната отговорност, както
за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица по време на наемния
период.
¤ Всеки гост е длъжен, при поискване да представи документ за самоличност за
извършване на регистрация.

ОСВОБОЖДАВАНЕ

¤ Освобождаване на наетата вила и/или самостоятелно помещение от същата се
извършва до 12:00 часа, Възможно е по-късно освобождаване само след предварителна
уговорка с управителя и при допълнително заплащане от 20,00 лв. на час.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

¤ Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни
доверие, избирайки да посетите вили „Енигма“ и следваме произтичащите от това
ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична
информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Вашите лични данни
се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на
Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка
с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна на трети лица и за други цели.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

¤ Не се разрешава присъствието на домашни любимци във вили „Енигма“, освен в
изключителни случаи, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

¤ Наемателите, ползващи услугите на самостоятелни вили „Енигма“ следва да бъдат
пълнолетни лица според българското законодателство/ навършили 18 години/. Деца се

3

допускат в случай, че са придружени от родителите си или други законни
представители.
¤ Наемателите които гостуват във вилния комплекс с деца, носят отговорноста за
тяхната безопасност и имат грижата да не допускат посещение на децата си до
съоръженията на детската площадка, басейна, верандата и външното барбекю, без
родителски надзор. Наемодателя не е отговорен за безопасността на гостуващите в
комплекса деца.

ПРАВИЛА ЗА ПУШЕНЕ И ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

¤ Правилника за вътрешния ред на самостоятелни вили „Енигма“ изисква да не се
пуши в стаите, баните и коридорите, както и на всички дървени тераси и стълбища,
заради риск от пожар и/или повреждане на дървената настилка. За гости, които не
спазват тези правила, както и при намиране на следи от пушене в помещенията, се
налага глоба в размер на 100 лева на помещение. Определените зони за пушене са
верандата и на откритите площи, при условие, че фасовете и угарките, след грижливо
загасяване, се изхвърлят на определените за това места.
¤ Хазарта, проституцията и употребата на наркотични вещества, притежаване или
използване на пиротехнически средства или опасни вещества, както и употребата на
огнестрелни или други оръжия са забранени.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

¤ След 22:00 часа на откритите места и барбекюта се забраняват разговорите на висок
глас, пеенето, свиренето и създаването на неестествен шум, използването на
озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и
спокойствието на съседите.
¤ В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 22:00 часа) и
подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по
разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други
наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се
покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.
¤ След 22:00 часа се позволява вдигане на шум и слушане на музика, само при
затворени врати и прозорци на вилите и в съответните нормални граници, без да се
нарушава спокойствието на съседите.
¤ При констатирано неспазване на този ред, при постъпило оплакване от съседи и/или
официално предупреждение от полицията, депозитът може да бъде задържан.

ОТГОВОРНОСТ

¤ Представителят на гостите, извършил резервацията на вилата, носи изключителна
отговорност, както за своето, така и за поведението на съпътстващите го лица по време
на наемния период. Ако клиент наруши Правилника за вътрешния ред на
самостоятелни вили „Енигма“, управителят си запазва правото по своя преценка да
изиска от клиента и съпътстващите го лица да напуснат помещенията и/или да
освободят вилата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на
платената сума.
¤ Клиентите са отговорни за имота по време на наемния период и гарантират, че
всички врати и прозорци са заключени в случаите, когато отсъстват и не са на
територията на вили „Енигма“. Всяко действие или бездействие на клиента и
съпътстващите го лица, което може да отмени или намали застрахователното покритие
на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиента/ите.
¤ Собственикът и/или управителят НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА: Всяко
физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи,

4

направени от страна на клиентите и съпътстващите ги лица, независимо от причината.
Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружавани от възрастен и не трябва
да се оставят без надзор. Отговорността е на родителите, или на упълномощените от
тях лица е причинен дискомфорт, охлузвания и контузии поради невнимание от страна
на гостите, свързани с мокри и хлъзгави настилки, работа на поливната система,
невнимание по стълби и релефни стени, недоизринат сняг и други подобни.

ПОВЕДЕНИЕ

¤ Ние сме вежливи, усмихнати и любезни с нашите гости и очакваме те също да се
държат по приятен и културен начин. Ругатни и хулиганско поведение са
оскърбителни и не се толерират.
¤ С настоящото, наемателите се съгласяват да се отнасят към имуществото на
самостоятелни вили „Енигма“ с грижата на добрия стопанин.
¤ От наемателите се изисква да спазват обичайните норми за поведение и да
гарантират, че всички техни гости и съпътстващите ги лица се държат по подходящ и
разумен начин. Незаконни и неморални дейности, включително хазарт, хулиганство,
наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства, както и
притежаване или използване на огнестрелни оръжия са строго забранени.
¤ Молим наемателите, да се съобразявате със следните общи правила: Прескачането
през прозорци и огради, катеренето по покриви и парапети, както и влизането в чужди
имоти са абсолютно забранени. Влизането с всякакви моторни превозни средства по
зелените площи е забранено. Изхвърлянето на отпадъци и тоалетна хартия се извършва
на определените за това места. Да не се изхвърлят в тоалетните чинии, тъй като е
възможно причинят запушване и аварии. Не се разрешава късането на цветя и
декоративна растителност. Дървата, в случаите на отопление с твърдо гориво, се
използват само за отопление на сградите. Ако наематели желаят огън за атракция,
дървата се заплащат допълнително. Не е разрешено изнасянето и разместването на
каквото и да е имущество на вилите, без изричното съгласие на управителя. Всички
наематели са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на
персонала.

ОПЛАКВАНИЯ И ЩЕТИ

¤ Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, както и всички
специални изисквания за почистване, са отговорност на гостите. В случай на умишлено
разхвърляне на салфетки, фасове и други боклуци, зацапване с храна, питиета и
несъбран отпадък, както и прекомерни и неприемливи загуби или повреди по всяко
време на наетия период, управителят може да изиска от гостите и техните съпътстващи
лица да освободят вилата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на
платената сума.
¤ В случай на нарушаване на правилата на самостоятелни вили „Енигма“, може да се
прибегне до прекъсване на резервацията незабавно, без отговорност за възстановяване
или обезщетение.
Очакваме всички наематели и техните придружители, да се придържат към тези и
обичайните правила на поведение.
Управителят на самостоятелни вили „Енигма“, си запазва правото да изисква
преждевременно напускане на комплекса от наемател и неговите гости, допуснали
нарушение на този правилник.

5

Настоящия Правилник за вътрешния ред на самостоятелни вили „Енигма“ е приет от
Общото събрание на съдружниците на фирма „Борвен“, ООД, ЕИК 206667077,
проведено на …………..2022г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

НА ЛЕТНИЯ БАСЕЙН ПРИЛЕЖАЩ НА ВИЛИ „ЕНИГМА“

 

 1. Ползването на открития летен басейн е разрешено за периода от май/юни до септември месец.
 2. Басейнът и прилежащите шезлонги може да се използват в периода от 08:00 до 21:00ч.
 3. Всички гости следва да спазват тишина във времето за почивка от 14:00 до 16:00ч. и от 23:00 до 10:00ч.
 4. За гости на комплекса, басейна е безплатен. Към всяка вила е включено използването на два шезлонга и един чадър.
 5. При ползване на басейна всеки посетител се задължава да се грижи самостоятелно за собствената си сигурност, както и да не застрашава сигурността на останалите посетители.
 6. Всеки посетител е длъжен да се съобразява със здравословното си състояние. Не използвайте басейна и атракциите при проблеми със здравето Ви. При необходимост се консултирайте предварително с Вашия лекар.
 7. Лица под 14 годишна възраст се допускат до ползване на басейна само с пълнолетен придружител. Родителите, съответно пълнолетните придружители, носят пълна отговорност за безопасността на лицата под 14 годишна възраст.
 8. Ползването на басейна от лица, употребили алкохол и намиращи се под влияние на други упойващи вещества, е забранено.
 9. Забранява се скачането, бутането или хвърлянето на посетители в басейна, както и всяко друго поведение, застрашаващо личната им сигурност и сигурността на другите посетители.
 10. Персоналът на комплекса, собственикът/наемодателят на имот, не са отговорни за наранявания и инциденти, причинени по вина на посетителя.
 11. Забранява се замърсяването на водата в басейна по какъвто и да било начин.
 12. Пазете чистота около басейна и изхвърляйте отпадъците на определените за това места.
 13. Не се допуска използването на стъклени чаши, бутилки или други остри и/или опасни предмети в зоната на басейна. Внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната на басейна или във водата е забранено.
 14. Престоят в зоната на басейна, става само при използването на подходящи бански. Придвижването в зоните около басейна се извършва с джапанки.
 15. Използването на шезлонгите, става само след предварително постилане на кърпа върху тях.
 16. Не е разрешена резервация на шезлонги и чадъри, както и оставянето на лични вещи върху тях без надзор. Персоналът на комплекса не носи отговорност за личните Ви вещи.
 17. При възникнал инцидент, нараняване или нарушения на вътрешния ред, уведомете незабавно персоналът на комплекса.
 18. Персоналът на комплекса има право да отстрани или откаже достъп до басейна на всяко лице, което с поведението си нарушава този правилник, застрашава общата сигурност и/или не спазва указанията на персонала. На отстраненото лице не се дължи обезщетение и каквито и да било компенсации.

 

Благодарим Ви предварително за проявеното разбиране!

Екипът на ‘’Enigma complex’’.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за краткосрочен наем на самостоятелни вили „Енигма“

Уважаеми гости,

моля внимателно прочетете общите условия за резервиране, плащане, ползване и
наем, на самостоятелни вили “Енигма“, намиращи се гр. Павел баня, общ. Павел

баня.
Раздел I
ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия служат за регулация в отношенията между наематели
и наемодателя на самостоятелни вили “Енигма“.
Чл.2. С направеното запитване за имот от нашия сайт, вие приемате и се съгласявате,
че сте прочели, разбрали и сте се съгласили за сроковете, плащанията и условията,
посочени в настоящите общи условия.
Чл.3. При неспазване на посочените условия и срокове може да загубите правото да
използвате наетия от вас имот, без да бъдете освободени от финансовите си
задължения към наемодателя.
Чл.4. Долупосочените условия обвързват наемателите и наемодателя на самостоятелни
вили “Енигма“.

РАЗДЕЛ II

ЦЕНИ, РЕЗЕРВАЦИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

НАЕМНИ ЦЕНИ

Чл.5. Цените са фиксирани в момента на резервацията и не могат да бъдат завишавани
при вече приет резервационен депозит. В случай, че нищо друго не е упоменато,
наемната цена е за целия обект и е отбелязана в лева или евро. Плащането се приема
във обявената валута, като преизчисляване в друга валута се извършва по фиксинга за
деня на БНБ.

РЕЗЕРВАЦИЯ И ДЕПОЗИТ

Чл.6. Резервацията е валидна, когато е извършена на нашия сайт, с плащане по банкова
сметка, парично плащане през Изипей или чрез наш партньор, след направено
запитване и попълнена резервационна бланка.
Чл.7. Потвърждаване на направена резервация се извършва чрез изпращане на e-mail
съдържащ следните детайли: името на резервирания имот, точните дати на пристигане
и заминаване, общата наемна цена, условията за плащането на резервационния
депозит, остатъка по резервацията, датата и начините за плащане. С получаването на
имейла, наемодателят на самостоятелни вили „Енигма“ ви потвърждава временната
резервация, която е валидна до 2 работни дни. В рамките на тези 2 работни дни
клиентът е длъжен да заплати резервационния депозит – който е в размер на 30% от
пакетната цена. През периода на активност на временната резервация наемодателя се
ангажира да не предлага имота на други клиенти, а ако в рамките на 2 дни не е
получено плащане по резервацията, наемодателят си запазва правото да предлага
искания от вас имот на други потенциални клиенти, без предварително да ви
уведомява за това.
Чл.8. След получаването на резервационната сума, вашата резервация се счита за
потвърдена и в рамките на 24 часа след това, на клиентът се изпраща резервационната
квитанция, съдържаща информация за престоя.

2

Чл.9. При резервация на самостоятелна вила „Енигма“, автоматично се сключва
договор за наем, между наемодателя и клиента, извършил резервацията.
Чл.10. (1)При всяка резервация се приема, че наемателят са е запознал подробно с
настоящите Общите условия за наемане и Правилника за вътрешния ред, устройството
и сигурността на самостоятелни вили “Енигма“, достъпни на официалния интернет
сайт на комплекса: …………..com.
(2) Договорът за наем влиза в сила след като резервацията бъде потвърдена.
Чл.11. С плащането на резервационната такса наемателят потвърждава, че е запознат с
Общите условия за наемане и Правилника за вътрешния ред, устройството и
сигурността на самостоятелни вили “Енигма“ и е съгласен с тях.
ПЛАЩАНЕ НА ОСТАТЪКА ПО РЕЗЕРВАЦИЯТА

Чл.12. (1) Плащането на остатъка по резервацията е необходимо да се направи не по-
късно от 10 дни преди датата на пристигане.
(2) След изрично потвърждение от наемодателя, плащането на остатъка по
резервацията може да се извърши в брой и при настаняване.
Чл.13. Ако внасянето на остатъка не е изпълнено в срок, наемодателят си запазва
правото да анулира резервацията ви и да задържи като обезщетение авансово внесената
сума.
Чл.14. Задължение на клиента е да плати в срок остатъка по резервацията.
Наемодателят не дължи изпращане на известие за дата, на която предстои плащане на
остатъка по резервацията.

ПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТ СРЕЩУ ЩЕТИ

Чл.15. В зависимост от вида на провежданото събитие (за почивка, шумни
празненства, младежко парти, детски лагер, детски рожден ден, сватбени тържества), с
резервационния депозит или най късно в деня на пристигане, клиентът заплаща
допълнителен гаранционен депозит срещу щети в размер от (200 до 500 Евро).
Депозитът може да е в двоен размер, когато ваканционния имот се наема от младежки
групи (клиенти под 25 години средна възраст), групи от един пол или при наемане за
поводи като Коледа и Нова Година.
Чл.16. Депозитът срещу щети се възстановява в пълен размер след или в деня на
напускане, при условие, че не са нанесени никакви щети на имота и имуществото по
време на престоя.
Чл.17. Като щета се приема състоянието, в което се оставя имота. Задължение на
гостите е да приведат имотът в състояние, близко до това, в което са го приели. Всички
разходи, свързани с допълнително почистване, похабени хавлии и спално бельо и др.
ще бъдат удържани от допълнителния гаранционен депозит. 

РАЗДЕЛ III

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

НАСТАНЯВАНЕ

Чл.18. Часовете за освобождаване и настаняване в самостоятелни вили „Енигма“, са
както следва:
– освобождаване до 12:00 часа на обяд;
– настаняване от 14:00 часа следобяд;
Чл.19. Настаняване преди 14:00 часа в деня на пристигане не се допуска. В случаите,
когато пристигането е преди 14:00 часа, се осигурява само място за съхранение на
багажа.
Чл.20. (1) При настаняване гостите се регистрират по лична карта.

3

(2) За информация на наемателите, наемодателя предоставя за всяка вила в хартиен
вариант Общите условия и Правилниците на самостоятелни вили “Енигма“, вкл.
Правилника за ползване на басейна.
(3) Общите условия и типов договор за наем, могат да бъдат намерени и в
електронен вариант на сайта на вили „Енигма“.
Чл.21. При по-късно настаняване или предсрочно заминаване, не се възстановяват
суми от наемната цена, както и ако клиентът е подал грешна или неточна информация
относно дните на пристигане и тръгване.
Чл.22. По-късно напускане е възможно след съгласие на наемодателя, за което се
дължи доплащане в размер на 20,00 лв. за всеки допълнителен час.

РАЗДЕЛ IV
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
БРОЙ ГОСТИ

Чл.23. Броят на наемателите не може да превишава определения капацитет на наетата
вила, който е посочен на официалния интернет сайт на комплекса: …………..com
Чл.24. Броят на гостите трябва да съответства на броя легла, с които наетата вила
разполага, при възможност за настаняване на допълнителни клиенти на разтегателен
диван/канапе/легло това ще е упоменато в описанието на вилата или ще се предостави
от наемодателя, с изрично разрешение в писмена форма.
Чл.25. Достъп или влизане в имота може бъде отказан, ако посетителите надвишават
броя гости, посочени в направената резервация.
Чл.26. Домашни любимци се допускат, само след предварително писмено съгласие от
наемодателя.

СИГУРНОСТ

Чл.27. Наемодателя запазва правото си на достъп до имота по време на престоя на
гостите, само за целите на поддръжката на вилата, тревната площ, басейна, детската
площадка, барбекюто, за комунални услуги, за предоставяне на допълнителни услуги
поискани от гостите, както и за организиране на тяхната сигурност.
Чл.28. В случай, че някоя или всички вили се наемат от организирана група,
организаторът на мероприятието поема отговорност за обезпечаване на сигурността на
всички членове на групата. След пристигане и настаняване на групата, организаторът
на мероприятието, трябва да обходи всички вили в които са настанени членове на
групата и да ги запознае с настоящите Общи условия за наемане и Правилника за
вътрешния ред, устройството и сигурността на самостоятелни вили “Енигма“,
достъпни на официалния интернет сайт на комплекса: …………..com.
Чл.29. Когато сред гостите присъстват и деца, техните родители или отговорници на
групи, поемат отговорността за обезпечаване на сигурността и безопасността им, като
вкл. но не само обърнат внимание на децата за потенциалните опасности, като
например стъпала, възвишения, балкони, катерушки и особено басейна.
Чл.30. Наемодателят не носи отговорност за сигурността и безопасността на
наемателите във и извън самостоятелни вили „Енигма“, басейна, паркинга и детската
площадка. Отговорност на наемателите е опазване на личното им имущество, МПС и
полагането на необходимите грижи за съхраняване на собствената, семейната и на
придружаващите ги лица безопастност.

ПОЛЗВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА

ВИЛА „ЕНИГМА“

4

Чл.31. Употребата на тютюневи изделия е забранено във всички помещения,
обслужващи и общи части на самостоятелна вила „Енигма“. Пушенето е разрешено в
двора на вилата и на откритите площи, при условие че грижливо изгасените фасове и
угарки се изхвърлят в контейнерите за смет. При констатирано нарушение,
нарушителят дължи глоба в размер на 300лв.
Чл.32. Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на
наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни
вещества, употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
Чл.33. Ако гостите планират да използват имота за събитие, различно от почивка
следва, в момента на резервацията да уведомят за това наемодателя. В зависимост от
естеството на събитието, преди плащане на резервационния депозит, наемодателят
може да изиска сключване на писмено споразумение с организатора на събитието. С
това споразумение може да бъде въведена допълнителна такса и / или допълнителен
депозит за вреди, както и допълнителни мерки на поведение и сигурност за
участниците в събитието.
Чл. 34. В случаите на констатирано нарушение на обществения ред, както и при
подаден сигнал към органите на реда, наемателите поемат изцяло отговорността по
разрешаване на възникналия казус. Ако бъдат съставени актове и фишове и/или бъдат
наложени глоби и други наказания предвидени от българското законодателство, страна
в административното производство и/или задължено лице е наемателя.
Чл.35. Ако наемател, негови гости или посетители не спазват настоящите общи
условия и/или Правилника за вътрешния ред, устройството и сигурността на
самостоятелни вили “Енигма“, както и при констатирани нарушения на обществения
ред, наемодателят има право по своя преценка да изиска от нарушителите да напуснат
помещенията и да освободят вилата незабавно, без право на обезщетение или
възстановяване на платената сума.

ЦЕННОСТИ И СИГУРНОСТ

Чл.36. Наемателите носят отговорност за всички ценности притежавани, внесени и
използвани от тях на територията на самостоятелни вили „Енигма“.
Чл.37. Наемодателят не носи отговорност, в случай на загуба или повреда на
имуществото, притежавано от наемателите.
Чл.38. Наемателите гарантират, че когато отсъстват от наетата вила, всички прозорци
и врати ще бъдат заключени, както и че барбекюто ще бъде угасено. Всяко действие
или бездействие на наемателите и съпътстващите ги лица и посетители, което може да
доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на наемателите.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНУЛАЦИИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА НАЕМАТЕЛИТЕ

Чл.39. С получаването на ключ(карта или чип) за входната врата, наемателят получава
достъп до имота и прилежащото му имущество и се задължава да полага обичайните
грижи за поддръжката им.
Чл.40. Наемателят се задължава да не обезпокоява или притеснява съседите си или
други хора ползващи самостоятелни вили „Енигма“.
Чл.41. Наемателят се задължава да спазва установените в комплекса и
самостоятелните вили, правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна
безопасност.

5

Чл.42. Наемателят се задължава да уведоми незабавно наемодателя, в случай на
повреди и/или посегателства върху наетия имот.
Чл.43. Наемателят се задължава преди напускане на имота да предаде
ключовете(карта/чип) на наемодателя и да върне наетия имот в състоянието, в което го
е получил от наемодателя.
Чл.44. Наемателят се задължава, в случаите на собственото си виновно и/или небрежно
поведение от което са причинени вреди на имота и/или на предоставеното за ползване
имущество, да възстанови щетите в пълен размер.
Чл.45. Да организира поддържането на реда и хигиената в имота и около имота;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.46. Наемодателят не носи отговорност за:
– Всички случаи на физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство
или допълнителни разходи на наемателите и съпътстващите ги лица, независимо от
причината;
– Всяка невъзможност на гостите да ползват наетата вила, поради възпрепятстващи ги
обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);
– При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни
бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки,
земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други);
блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни,
правителствени забрани, ембарго, стачки и други; както и други събития извън
контрола на наемодателя – технически, структурни, електрически, ВиК или други
затруднения, които правят имота опасен или неизползваем.

АНУЛАЦИИ, ЗАМЕНИ И КОРЕКЦИИ. ЖАЛБИ.

Чл.47. Заявки за промяна по вече потвърдена резервация се извършва в писмена форма
по e-mail адрес, посочен в официалния сайт на комплекса.
Чл.48. Следните промени по вече потвърдена резервация, могат да бъдат направени
без заплащане на допълнителна такса:
– промяна в броя на наемателите до допустимия максимум за съответната вила;
– промяна в имената на наемателите;
– промяна на времето за наемане и времето за освобождаване на имота;
– удължаване на престоя, когато е възможно.
Чл.49. При желание от страна на наемателя да съкрати, вече потвърден престой или да
смени резервиран имот, наемодателят си запазва правото да счита това като анулация
на резервацията и да изиска заплащане на съответното обезщетение.
Чл.50. При анулиране на резервация по искане на клиента, платеният резервационен
депозит, не се възстановява.
Чл.51. При допуснати грешки в резервациите в следствие на форсмажорни
обстоятелства, наемодателят си запазва правото да прави промени по резервациите или
в много редки случаи да анулира направена от клиента резервация. В този случай,
наемателят има право:
– да замени резервирания имот, с друг алтернативен имот.
– да анулира резервацията си и да получи в пълен размер заплатената наемна цена.

РАЗДЕЛ VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.52. При форсмажорни обстоятелства, направена резервация може да се запази, като
се предложат други дати на наемателя или направената резервацията се прехвърли за

6

следващата година, като датите резервирани за текущия сезон се запазват същите. Това
е възможно само при наличие на представени доказателства от страна на наемателя, за
невъзможното му пристигане, негово и на останалите членове на групата за
резервираните от негово име и за негова сметка дати за дадената вила.
Чл.53. (1) При наличие на вече постъпили резервации и/или дублиране на дати, на
наемателя се предлагат други дати, близки до датите в текущата му резервация. В
случай, че резервацията е преместена за следващата година, разликата в цената за
нощувка между текущия сезон и следващия сезон на следващата година, ако има
такава, се заплаща от наемателя.
(2) В случай, че при предложени три дати, наемателят откаже и трите предложения,
направената резервация се анулира и внесената сума не подлежи на връщане.
Чл.54. (1) В случай, че държавата от която наемателят пристига в Република България,
не е в списък за задължително поставяне под 14 дневна карантина на гражданите на
съответната държава, както и полетите от държавата на наемателят са отворени, както
и границите, то тогава същия не може да претендира отмяна на резервацията с по-горе
описаните преференция.
(2) В случаите по ал. 1, ако наемателят не наеме резервирания имот в заявения срок,
направената резервация се анулира и внесената сума не подлежи на връщане.
(3) Промяна по направена резервация е възможна, ако наемателят е доказал
невъзможност от пътуване до Република България, поради усложнена обстановка във
връзка с COVID-19, заявено най късно до 14 дни преди настаняването му. Промени по
резервацията на наемателя, заявени след тези 14 дни преди настаняването му, се
оставят без разглеждане.

Изпрати ни запитване
Провери наличност
за желаните от теб дати

Нашите гости
за нас